/

Publiceringsdatum:

Kvalitet i Validering

NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och Skolverket samt Validering Väst bjöd in till seminarium med tema Kvalitet i Validering, 12 september i Göteborg. Valideringsutförare från vuxenutbildning och olika branscher var inbjudna till seminariet.

2017 Kvalitet i validering

Bakgrund

Inom ramen för NVL har en generell modell for kvalitet i validering tagits fram av en expertgrupp från Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark 2012-2013.

Dagens seminarium

Vid dagens seminarium presenterade professor Per Andersson från Linköpings universitet den studie som genomförs 2016-2017 kring kvalitetsarbete vid validering utifrån den framtagna kvalitetsmodellen. Forskare från Åbo universitet, FIN, Linköpings universitet, SE; och VIA University College, Århus DK har genomfört studien på uppdrag av NVL.

Syftet med studien är att

  • Identifiera om och hur kvalitetsmodellen kan användas för att stärka arbetet med kvalitet i valideringsprocessen.
  • Identifiera faktorer i sammanhanget som kan påverka utvecklingen av kvalitet I validering.

Svante Sandell som är Sveriges koordinator i NVL ledde seminariet. Syftet med seminariet var att få ta del av deltagarnas synpunkter på modellen utifrån nedanstående frågeställningar.

Hur tycker du modellen speglar din erfarenhet av validering? Hur ser du på modellens delar, vad stämmer? Vad saknas? Kan modellen användas för förbättringsarbete? Hur ser du på de presenterade resultaten från den nordiska studien? Vad kan överföras från resultaten till din praxis? Finns det möjlighet till förbättringar av valideringsarbetet där du verkar? Vad krävs?

Vid seminariet deltog även Anna Kahlsson från Valideringsdelegationen. Anna presenterade det pågående arbetet i delegationen

Målsättningen för NVL är att främja livslångt lärande och fokus ligger på tvärsektoriellt samarbete och de prioriterade temaområden som NMR gett för den nya programperioden 2018 till 2022. Arbetet organiseras genom expertnätverk som arbetar med de prioriterade områden som gäller för programperioden.

Länkar till presentationerna: