Om oss

Validering Väst - en stödstruktur för validering

Västra Götalandsregionen håller, tillsammans med kommunerna och kommunalförbunden i Västra Götaland, på att bygga upp en plattform för kompetensfrågor. Plattformen ger ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.

1 april 2011 gav Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet uppdraget att tillsammans med Validering Väst (då Meritea) och med medverkan av kommunalförbunden (Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad), redovisa hur en gemensam stödplattform för valideringsverksamhet kan utvecklas.

En arbetsgrupp bildades som arbetade fram Förslag till stödstruktur för validering i Västra Götaland och den 16 oktober 2012 beslutade Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen att;

 • godkänna förslaget till stödstruktur för validering i Västra Götaland
 • ge arbetsgruppen fortsatt uppdrag att arbeta med genomförandet av stödstrukturen i enlighet med förslaget och att detta sker inom ramen för Kompetensplattform Västra Götaland

Strategi Validering Väst

 • Påverka nationella beslutsfattare genom direkta och indirekta insatser
 • Arbeta med utveckling av metoder, processer, strukturer och utbildning respektive information där hållbara förutsättningar finns för finansiering av synliggörande av reell kompetens.

Fokus just nu är:

 • Utveckling, implementering och spridning av branschvalideringsmodeller samt metodmaterial för validering inom Vuxenutbildningen.
 • Helhetsperspektiv där validering är en del i kompetensförsörjningen.
 • Lösningar där branschvalidering och det formella utbildningssystemet knyts.
 • Anpassningar så att de fungerar för en bredare målgrupp.
 • Bland annat inom följande yrkesområden: vård&omsorg, barn&fritid, hotell&restaurang, industri, måleri, bygg, återvinning, trädgård, film&tv, lås&larm och sömnad.
 • Skapa förutsättning för validering och kompetensutveckling för personer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte på ett bra sätt går att bedöma mot svenska skolsystem eller branschkrav.
 • Bland annat fortsatt utveckling, spridning och implementering av KUB- och FYR-modellen
 • Samverka med andra regioner gällande skapande av regionala stödstrukturer för validering.
  SeQF och Kompetensstandarder.
 • Sprida information.
 • Ge stöd vid skapande och implementering.
 • Stödja Myndigheten för yrkeshögskolan i deras arbete.
 • Samverkan med Universitet och Högskolor samt Yh-anordnare gällande validering och bedömning av reell kompetens.

Bakgrund - namn och organisation

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av Europeiska Socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till Göteborgsregionens kommunalförbund, GR som bildade dotterbolaget Meritea AB. 1 januari 2012 överfördes Meritea AB till moderbolaget GR. Under 2012 ändrades namnet till Validering Väst.

Valideringsverksamheten har till stora delar skett på uppdrag av och med medel från Västra Götalandsregionen. Uppdraget har under åren varit att i samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet, hög tillgänglighet med både regional och nationell förankring, inom Västra Götaland. Arbetet har resulterat i utveckling av valideringsmodeller inom olika yrkesområden som vård- och omsorg, detaljhandeln, bygg, måleri, mfl. Valideringsinsatserna har inneburit att individers kompetens synliggjorts och värderats som lett till att utbildningar och vägen till arbete förkortats vilket i sig är lönsamt ur ett samhällsperspektiv. Verksamheten har sedan start legat i framkant med en nationell förankring i olika nationella och internationella sammanhang.