Pilotprojekt Valideringsvoucher

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Beviljat stöd

2,7 miljoner kronor för projektets genomförande samt 2 miljoner kronor av VGR:s regionala företagsstöd avsatt för att bekosta branschernas ansökningar om valideringsvouchers som innefattar stöd i företagens kompetensplanering samt validering och kompletterande utbildning för företagens personal.

Projektperiod

2021-03-01 – 2024-03-31, förlängt till 2024-09-30, med befintlig budget.

Kontaktperson

Cinna Adanko, projektledare Validering Väst

Målgrupp

Små- och medelstora företag inom bygg, städ och industri, med basen i Västra Götalandsregionen

Syfte och mål

Projektet ska undersöka om ett ekonomiskt stöd i form av valideringsvouchers som finansieras med regionalt företagsstöd, i kombination med coachning, kan bidra till att fler små och medelstora (SME) företag använder validering som en del i företagens kompetensförsörjning. Projektet syftar till att ta fram en process för användande och utformning av valideringsvouchers och målsättningen är att hitta en modell som kan fungera långsiktigt och bidra till att öka antalet valideringar hos små och medelstora företag.

Fördjupad projektbeskrivning

Målet var att minst två branscher skulle engageras i projektet. Från start har städservice- och byggbranscherna varit med och sedan hösten 2023 har även industrin tillkommit.  

En smidig och hållbar struktur för valideringsvouchers och ansökningsförfarande har tagits fram och testas i pilotverksamheten. SME-företag inom aktuella branscher får tillgång till företagscoach (med branschkunskap) för att planera sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete där validering ska bli en självklar del. Företagen inom aktuella branscher får också stöd i att ansöka om valideringsvouchers som kan bidra till företagets kompetensplanering och validering och utbildning för personal. Pilotverksamheten ska generera 100 valideringar sammanlagt i de aktuella branscherna under projekttiden.

Valideringsvoucher

Företagsstödet kan täcka upp till 70%* av kostnaderna för:

 • validering mot yrkesbevis,
 • eventuell kompletterande utbildning,
 • lön under valideringen och utbildningstiden.

*VGR:s regionala företagsstöd finansierar 70% av kostnaderna för företag med upp till 49 anställda och 60% av kostnaderna för företag med 50 till 249 anställda.

Företagscoacher

Branschspecifika företagscoacher erbjuder stöd till företag som vill ansöka om Valideringsvoucher. Stödet kan omfatta

 • vägledning avseende strategisk kompetensförsörjning,
 • hjälp att definiera utvecklingsbehov hos medarbetarna,
 • planering av upplägg och insatser
 • framtagande av ansökan om företagsstöd.

Aktiviteter

 1. Skapande av struktur för ett långsiktigt hållbart ansökningsförfarande kopplat till valideringsvouchers, samt framtagande av processbeskrivning och eventuellt metodmaterial.
 2. Utveckling av process för ansökningsförfarande och innehåll i valideringsvoucher.
 3. Spridning av möjligheterna att få stöd med kompetensplanering där validering är en självklar del, samt ansökan om valideringsvouchers till SME-företag inom de aktuella branscherna. Varje bransch har en referensgrupp med representanter från både fack och arbetsgivarorganisationer som bidrar i arbetet med att sprida och utvärdera projektet löpande.
 4. Genomförande av valideringar och kompletterande utbildning, med ekonomiskt stöd i form av valideringsvouchers.
 5. Analys, utvärdering, möjlighet till fortsatt utvecklingsarbete

Koppling till Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 har målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle”. Projektet ingår i en av VGR:s långsiktiga prioriteringar: Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

Koppling till Validering Västs strategi och/eller fokusområden

Pilotprojektet kopplar till följande delar i Validering Västs strategi:

 1. Påverka nationella beslutsfattare, myndigheter och andra viktiga aktörer för att förbättra förutsättningarna för validering i Västra Götaland och Sverige.​
 2. Arbeta med implementering och utveckling av metoder, processer, strukturer, utbildning, information och kompetensbeskrivningar i sammanhang där ekonomiska och andra förutsättningar finns för att synliggörande och erkännande av reell kompetens ska kunna skapa mervärde.

Projektet genomförs inom ramen för Validering Västs fokusområde Branschvalidering som handlar om att göra insatser som möjliggör validering för alla målgrupper​. Huvudfokus ska vara på insatser som möjliggör validering för anställda där förutsättningar för stora volymer finns.

Validering Västs roll

Projektledning med övergripande ansvar för planering, samordning, måluppfyllelse, rapportering och resultat.   

Förväntat resultat

Pilotprojektet förväntas uppfylla uppsatta mål. Ett långsiktigt önskvärt resultat är att valideringsvouchers blir ett känt stöd hos små och medelstora företag och bidrar till att validering används som ett självklart verktyg i företagens kompetensplanering/ strategiska kompetensförsörjning. Vidare är det önskvärt att ansökningsförfarandet kopplat till valideringsvouchers är tydligt för alla parter och att valideringsvoucher blir en permanent del i det företagsstöd som utbetalas av VGR. Dessutom ska deltagande företag och fackliga representanter genom projektet ha fått en förståelse och en hållbar grund för sitt fortsatta strategiska kompetensförsörjningsarbete.