REKO-manualen

Vägledning för validering av reell kompetens på högskolor och universitet.

Sedan 2016 finns Valideringsnätverk Väst, en samverkan mellan Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University kring validering och bedömning av reell kompetens. Validering Väst, som är en del av Västra Götalandsregionen, ingår också i nätverket.

Universitets- och högskolerådet, UHR, beviljade sommaren 2017 Valideringsnätverk Väst, (VnV), medel för framtagande av gemensamma former för bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande samt för utlåtande om sökande med avslutad utländsk akademisk utbildning utan fullständig dokumentation.

Under 2023 - 2024 uppdaterades REKO-manualen och anpassades till Valideringsförordningen och nya riktlinjer från UHR (Högskolornas handläggning av tillgodoräknande, en handledning), SUHF (REK 2023:2 Validering av reell kompetens) och UKÄ (Bedömning av utländsk utbildning).

Valideringsförordningen definierar validering som En strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats. Validering utgår ifrån lärande som redan har skett.

REKO-manualen är framtagen för att underlätta arbetet med validering för rollerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare. Den ska ses som ett verktyg och är inte tänkt som ett utbildningsmaterial. De som ska arbeta i dessa roller på lärosätet behöver vara kunniga inom valideringsområdet, det vill säga veta vad det innebär att kartlägga och bedöma i ett valideringssammanhang.

Rollen som vägledare är inte omnämnd specifikt, då det är en befintlig funktion i lärosätets organisation. Vägledaren bör dock alltid ingå i en validerings- och bedömningsprocess. Beroende på det enskilda lärosätets organisation kan exempelvis kartläggare och vägledare vara en och samma fysiska person.

Denna manual innehåller en översikt av de begrepp som är vedertagna inom validering och de etiska principer, förhållningssätt och kvalitetskriterier som alla involverade i valideringsprocessen behöver vara insatta i samt ett generellt metodstöd som i första hand är tänkt att vara ett stöd vid bedömning för tillgodoräknande.

Den som har en roll i valideringsprocessen kan använda arbetsgången i respektive avsnitt om behörighet och tillgodoräknande, dessa har en likartad struktur med rollbeskrivningar för respektive kartläggare, bedömare och beslutsfattare samt processöversikter.

För erkännande av utländsk utbildning finns även stöd att få på UHR:s webbplats.

Till nästa sida