Regional utveckling av validering (RUVA)

Finansiärer

Tillväxtverket

Beviljat stöd

4 996 753 kronor.

Projektperiod

2023-02-01 – 2024-12-31

Kontaktperson

Kicki Mällbin, projektledare Validering Väst

Målgrupp

Aktörer inom området branschvalidering, aktörer inom Komvux, organisationer och verksamheter som har nytta av validering som en del i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Syfte och mål

På kort sikt förväntas projektet leda till följande, här uppdelat enligt projektets tre spår.

Validering inom Komvux

En grundstruktur för framtagande av metodstöd för yrkesutbildningar samt ett antal modeller och metodstöd för yrkesutgångar relevanta för regionen ska vara på plats. Modeller och metodstöd ska ha testats och kvalitetssäkrats såväl inom som utanför regionen enligt testbäddsprincipen som beskrivs under Organisation och styrning. I arbetet ingår också kompetensutveckling hos relevant personal inom Komvux, exempelvis rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Branschvalidering

Metodstöd för ett antal branscher relevanta för regionen ska vara på plats. Dessutom ska framtagning av ett antal kompetensstandards ha genomförts och en struktur för strategisk kompetensförsörjning hos små och medelstora företag ska ha upprättats. Såväl metodstöd, komptensstandards och struktur för strategisk kompetensförsörjning hos SME-företag ska ha testats och kvalitetssäkrats såväl inom som utanför regionen enligt testbäddsprincipen som beskrivs under Organisation och styrning.

Koppling Branschvalidering och formell utbildning:

Ett antal kopplingar mellan branschvalidering och formell utbildning (främst Komvux) som är relevanta för regionen ska vara på plats. Kopplingarna ska ha testats och kvalitetssäkrats såväl inom som utanför regionen enligt testbäddsprincipen som beskrivs under Organisation och styrning.

Fördjupad projektbeskrivning

Projektet är uppdelat i tre spår som beskrivs nedan. Dessa spår hänger ihop på ett flertal sätt.

Spår 1

Validering Komvux: genomförs tillsammans med Region Gävleborg. Andra regioner kan delta i samarbetet, tex genom att agera testbäddar (testbäddar beskrivs under Organisation och styrning).

Regeringen har skärpt kravet på Komvux när det gäller elevers rätt till validering. Från 1 jan 2023 har huvudmannen skyldighet att tillse att de elever som har behov av validering erbjuds det. Det kommer ställa nya krav på utbildningsanordnarna att erbjuda kartläggning innan påbörjad utbildning. I skrivande stund har VV kontaktats av flertalet verksamheter som efterfrågar stöd. I samarbete med Gävleborg avser projektet att utifrån regionens behov processleda metod- och modellutvecklingsarbete som kan testas brett såväl regionen som nationellt.

Spår 2

Branschvalidering: bör kunna nyttjas i mycket högre utsträckning än vad som sker, vilket bland annat MYH:s uppföljning av branschvalidering 2021 visar. I Valideringsvoucher testas ett koncept för att fler SME-företag ska nyttja validering i sitt kompetensförsörjningsarbete. Projektet avser att vidareutveckla arbetssätten inom Valideringsvoucher och bredda satsningen med fler branschingångar. Andra regioner kan testa konceptet med regionala anpassningar. Projektet vill också processleda framtagning av kompetensstandards för områden relevanta för regionen. Här planeras samarbete med andra regioner som exv. kan agera testbäddar.

Spår 3

Koppling branschvalidering och formell utbildning: Under de senaste åren har diskussioner kring denna koppling ökat. Ett stuprörstänk är inte hållbart då det begränsar valideringens nytta.

En svag länk är de kompletterande utbildningsinsatserna efter validering. Erfarenheter från Yrkestrainee visar att en kombination av branschers valideringsarbete och Komvux lärlingsutbildning ger individen möjlighet till ett anpassat utbildningsspår och arbetsgivarna får skräddarsydd kompetens. Respektive system finns på plats men nyttjas inte i den utsträckning som är möjlig samt som den regionala kompetensförsörjningen är i behov av. Såväl bransch som utbildning ser behov och nytta med kopplingar, men ingen av parterna har kompetens för att upprätta dem. Projektet avser att med utgångspunkt i regionens behov processleda framtagandet och kvalitetssäkring av ett antal kopplingar. Kopplingarna kan testas i flera regioners testbäddar.

Aktiviteter

Spår 1: Komvux

 • Processleda metod- och modellutvecklingsarbete inom Komvux
 • Utveckla metodstöd för validering för specifika yrkesutbildningar
 • Framtagning av Inspirationshandbok för validering, i samarbete med Region Gävleborg
 • Spridningsarbete

Spår 2: Branschvalidering

 • Processleda metodutveckling och framtagning av branschvaliderings-modeller och kompetensstandards
 • Framtagande av en struktur för strategisk kompetensförsörjning hos små och medelstora företag
 • Kompetenshöjande insats: struktur för strategiskt kompetensförsörjningsarbete hos SME-företag
 • Spridningsarbete

Spår 3: Koppling branschvalidering och formell utbildning

 • Processleda framtagande av kopplingar mellan branschvaliderings-modeller och formell utbildning
 • Framtagande av kopplingar mellan branschvaliderings-modeller och formell utbildning
 • Spridningsarbete

Koppling till Regional utvecklingsstrategi

Vision Västra Götaland lyfter vikten av livslångt lärande och att utbildning, yrkeskompetens och erfarenhet tas tillvara. I de långsiktiga prioriteringarna Bygga kompetens och Öka inkluderingen beskrivs utmaningar kring obalansen mellan den kompetens som arbetskraften i Sverige erbjuder och den som arbetsmarknaden efterfrågar. Samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft finns grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Validering kan bidra med lösningar genom att synliggöra och erkänna anställdas och arbetssökandes reella kompetens så att arbetsgivare kan anställa individer i rätt jobb och kompetensutveckla befintlig personal. Validering bidrar till fler i arbete och till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Koppling till Validering Västs strategi och/eller fokusområden

Projektet kopplar till följande delar i Validering Västs strategi:

 1. Påverka nationella beslutsfattare, myndigheter och andra viktiga aktörer för att förbättra förutsättningarna för validering i Västra Götaland och Sverige.​
 2. Arbeta med implementering och utveckling av metoder, processer, strukturer, utbildning, information och kompetensbeskrivningar i sammanhang där ekonomiska och andra förutsättningar finns för att synliggörande och erkännande av reell kompetens ska kunna skapa mervärde.

Projektet genomförs inom ramen för Validering Västs fokusområden Branschvalidering och Vuxenutbildning.

Validering Västs roll

Projektledning med övergripande ansvar för planering, samordning, måluppfyllelse, rapportering och resultat.   

Förväntat resultat

Projektets primära effektmål är att validering ska ses som en självklar del i allt strategiskt kompetensförsörjningsarbete som pågår i regionen. En gemensam, väl förankrad förståelse för hur validering kan bidra till en effektivisering av kompetensförsörjningsarbetet, oavsett om det gäller validering inom Komvux, branschvalidering eller en kombination av de båda, ger goda effekter på samhällsnivå och för arbetsgivare och invånarna i regionen.