KUB-modellen

Alla människor har kompetens som tar sig olika uttryck och som kan användas och vara till nytta i olika sammanhang.

KUB-modellen

KUB står för Kartläggning Utveckling och Bekräftelse. KUB-modellens syfte är att lyfta fram och synliggöra individens kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på den aktuella arbetsplatsen. KUB-modellen gör det möjligt för individen att utveckla sin kunskap och kompetens i det dagliga arbetet under en kortare eller längre period.

Vad är KUB-modellen?

I KUB-modellen bryts arbetsmarknadens krav ned till mindre delar och en progressionstrappa skapas.

Genom KUB-modellen kan individens kompetens kartläggas, utvecklas och bekräftas. Modellen är framtagen för individer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte går att bedöma mot utbildningssystem eller branschkrav. Grunden är att en person under en praktik/provanställning/anställning/ får möjlighet till en strukturerad process för utveckling och bekräftelse av sin kompetens.

Att vara KUB-handledare

En KUB-handledare är engagerad i det dagliga arbetet med en deltagare och har i sin KUB-handledarutbildning varit med och definierat de arbetsuppgifter som är aktuella på arbetsplatsen.

Genom situationsanpassad handledning, samtal av olika slag och en tydlig struktur för deltagaren möjliggör KUB-handledaren ett lärande på arbetsplatsen. Detta lärande innefattar såväl konkreta arbetsuppgifter som generella arbetslivskompetenser

När deltagaren lämnar verksamheten, utfärdar KUB-handledaren ett KUB-intyg.

Att vara KUB-stödjare

KUB-stödjarens roll är att strukturera en praktikplats arbetsuppgifter enligt KUB-modellen. I samverkan med praktikplatsens handledare bedömer KUB-stödjaren praktikantens självständighet i förhållande till praktikplatsens arbetsuppgifter och ställer frågor kring uppvisade generella arbetslivskompetenser.

När praktikanten lämnar praktikplatsen, utfärdar KUB-stödjaren ett KUB-intyg som även godkänns och skrivs under av praktikhandledaren.

Vill du veta mer?

Vill du och din verksamhet veta mer om KUB-modellen och om hur den kan fungera hos er? Kontakta Validering Väst och boka ett informationsmöte.