Validering - behörighet

Detta avsnitt syftar till att fungera som stöd för lärosätet i valideringsprocessen gällande bedömning av reell kompetens för behörighet.

För att bli antagen till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighet eller behörighetskrav. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Ett sätt att uppfylla behörighetskrav är genom formella meriter. Ett annat sätt att bli behörig är via reell kompetens. När sökande saknar formella meriter som styrker grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan enligt vissa bestämmelser, kan lärosätet i stället göra en bedömning av sökandes reella kompetens. Detta gäller även när formella meriter saknas för en särskild behörighet, till exempel godkänt i en specifik gymnasiekurs eller högskolemeriter. Vid bedömning av reell kompetens bedöms det om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen – att klara av högskolestudierna. Lärosätet ska anta ett flexibelt, rättvist och generöst förhållningssätt. Läs mer om behörighetsgrunder i SFS 2018:1503, 7 kap, 5§.
Se även SUHF:s rekommendationer REK 2023:2 Validering av reell kompetens.

Till nästa sida