Validering - tillgodoräknande

Detta avsnitt syftar till att fungera som stöd för lärosätet i valideringsprocessen gällande tillgodoräknande.  

Avsikten med ett tillgodoräknande är att studentens tidigare lärande identifieras och erkänns i förhållande till kurs, del av kurs eller utbildning. Ett beslut om tillgodoräknande innebär att tidigare utbildning eller kunskaper och färdigheter som utvecklats i till exempel yrkesverksamhet får inräknas i kurs eller examen och syftar till att studenten inte ska behöva gå igenom motsvarande utbildning och därigenom kunna förkorta utbildningstiden. Endast antagen student har rätt att ansöka om tillgodoräknande enligt gällande reglering i Högskoleförordningen (1993:100).

Tillgodoräknande ska medges om det inte finns en väsentlig skillnad i de kunskaper och färdigheter som åberopas i förhållande till målen för utbildningen för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Med väsentlig skillnad avses att det ska finnas stora och betydelsefulla skillnader på det kunnande som åberopas i förhållande till lärandemålen för utbildningen, för att neka ett tillgodoräknande. Det är högskolan som ska visa att det föreligger en väsentlig skillnad när det handlar om annan utbildning. Högskolan har ingen skyldighet att bevisa skillnader när det handlar om yrkesverksamhet, motivering för ett eventuellt avslag kan grundas på en allmän bedömning utifrån inkomna intyg och handlingar. Det ska dock vara tydligt vad som saknas och varför just det är betydelsefullt. Beslut om tillgodoräknande är ett juridiskt bindande beslut, vilket studenten har rätt att överklaga.

Läs mer i Högskolornas handläggning av tillgodoräknandeärenden – en vägledning (UKÄ)

Till nästa sida