Kvalitetsarbete

I arbetet med validering är det viktigt att ha ett systematiskt kvalitetsarbete.

Nordiska nätverket för vuxnas lärande, NVL, har utvecklat en modell för kvalitetsarbete i validering inom utbildningsväsende; ”Ouality Model for Validation in the Nordic Countries”. Modellen utgår från "European guidelines for validating non-formal and informal learning” (Cedefop 2015).

NVL arbetar i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och de tre självstyrande områdena i Norden (Åland, Färöarna och Grönland).

NVL arbetar för att främja livslångt lärande genom att fokusera på tvärsektoriellt samarbete inom de prioriterade områdena, såsom kvalitet och innovation inom vuxenutbildning, digital inkludering, lärande för hållbar utveckling, lärande på arbetsplatsen, vägledning, validering av icke-formellt och formellt lärande och nyckelkompetenser för vuxna.

Valideringsnätverk Väst har valt att hänvisa till modellen för att den är gedigen och kan användas både som inspiration och i ett fördjupat kvalitetsarbete på lärosätet.

Nedanstående är en sammanfattning av de principer som modellen bygger på och som är tillämpliga vid validering. För mer information: https://qualitycompass.eu/sv

Information

 • Syftet och målet med valideringen är tydligt formulerat och känd för individen.

 • Individen är informerad om hur valideringen kommer att gå till, tidsomfattning etcetera.

 • Validering bygger på frivillighet från individens sida. Det är individen som avgör om hen ska delta i kartläggning och bedömning.

 

Förutsättningar

 • Det finns en rättslig (eller liknande) grund för att genomföra validering.

 

Dokumentation

 • Varje steg i valideringsprocessen dokumenteras, det finns administrativa system och rutiner.

 • Slutdokumentation i form av intyg eller liknande måste ha samma status som formella intyg eller examensbevis.

 

Samordning

 • Valideringen är samordnad och transparent.

 

Vägledning

 • Vägledning om validering är realistisk med fokus på individens behov.

 

Kartläggning

 • Kartläggningsprocessen sker i dialog med den sökande och flera olika metoder kan användas.

 • Kartläggningskriterier och metoder är synliggjorda.

 

Bedömning

 • Bedömningskriterier är tydliga och begripliga.

 • Det finns en variation i val av metoder, beroende på individens förutsättningar, behov och kompetens.

 • Bedömningen är generös, flexibel och rättvis. Det är möjligt att använda flera bedömare.

 

Uppföljning

 • Individen informeras om resultatet av valideringen.

Till nästa sida