Metodstöd för validering av reell kompetens

Validering handlar om att synliggöra och erkänna kunnande som en individ samlat på sig genom olika former av lärande och erfarenheter under hela sitt liv. Valideringen kan genomföras både praktiskt och teoretiskt och utgår från fastställda kunskaps- och kompetenskrav.

Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom yrkeshögskolan och högskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg. Bedömning av reell kompetens avser i dessa sammanhang att den sökande har de nödvändiga kompetenser som anges i Högskoleförordningen 7 kap. 5 § SFS 2018:1503

Livslångt lärande betonar individens förmåga att lära under hela livet (den livslånga dimensionen) och i alla de miljöer han eller hon vistas (den livsvida dimensionen), det vill säga att individen utvecklar kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt i såväl formellt som icke-formellt och informellt lärande. Detta ses som en förutsättning för demokrati, social sammanhållning och ekonomisk utveckling och tillväxt.

I Lissabonkonventionen beskrivs att ett flexibelt och generöst erkännande utgår ifrån vad utbildningen ska leda fram till med avseende på yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, inte utbildningens innehåll eller formerna för lärandet.

Valideringsdelegationen lyfter vikten av att den sökande har tillgång till stöd och vägledning för att kunna beskriva och styrka sitt kunnande på ett bedömningsbart sätt. Se mer: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, sidan 24 (SOU 2018:29). Vidare framhålls att vägledning till individen i kartläggningen av kompetensen och den individuella prövningen av kunskaper och färdigheter är tids- och resurskrävande för lärosätet, vilket bör beaktas i form av att tillräckliga resurser avsätts för uppgiften.

Följande dokument är framtagna av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), och Universitets- och högskolerådet (UHR) och ger konkret stöd i arbetet med validering.

För att genomföra valideringsprocessen behövs ett antal roller, som tillsätts oberoende av ordinarie uppdrag och befattningar. Kunskap, förmåga samt lärosätets interna organisation avgör vem som är lämpad att inneha respektive roll. Det innebär till exempel att vid bedömning för tillgodoräknande krävs rätt ämneskompetens. En person kan inneha flera roller.

Nedanstående text är främst framtagen för bedömning av tillgodoräknanden men kan i tillämpliga delar även tjäna som stöd till bedömning av behörighet. Tillvägagångssättet vid kartläggning och bedömning utgår från de etiska principer, förhållningssätt och kvalitetskriterier som finns beskrivna ovan.

Till nästa sida