Fördjupningsdag om regional utvecklingsstrategi 2021-2030

23 september var Validering Väst tillsammans med en mängd olika aktörer från kommuner, kommunalförbund, statliga verksamheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi inbjudna till en fördjupningsdag för att fortsätta arbetet med att ta fram underlag till Västragötalandsregionens utvecklingsstrategi 2021.

Dagen inleddes av Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör och hon lyfte bland annat kopplingen mellan den regionala utvecklingsstrategin och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Därefter diskuterade de ca 100 deltagarna, uppdelade i aktörsgrupper, följande Områden som lyfts som särskilt viktiga för Västra Götalands utveckling fram till 2030:

  • Utbildning och kompetensmatchning för framtidens arbetsmarknad
  • Näringslivets omställning- och konkurrenskraft på lång sikt
  • Cirkulär och fossiloberoende ekonomi
  • Hållbar tillgänglighet, mobilitet och samhällsbyggnad
  • Barn och ungas förutsättningar
  • Social hållbarhet och jämlika livsvillkor

Tempot var högt och diskussionerna svallade fram och tillbaka, samtidigt som samtalsledarna dokumenterade det som grupperna förmedlade. Vi fick därefter också lyssna till samtalsledarnas reflektioner gällande tendenser de kunde höra i diskussionerna, men också nya och innovativa förslag som de uppmärksammat.

På eftermiddagen skapades nya grupper utifrån ämnesområde, vid de två bord som diskuterade Utbildning och komptensmatchning för framtidens arbetsmarknad lyfte Björn Hellsten och Kicki Mällbin validering som en viktig pusselbit. Vår upplevelse är att det finns en bred förankring när det gäller validering som en central del för att lösa bland annat kompetensförsörjningsproblematiken.

Slutligen sammanfattades dagen och det synliga resultatet med alla inspel och diskussioner nedtecknade på stora vita kuber och vi kunde alla känna att vi kommit ytterligare en liten bit på vägen till att skapa bra underlag för utvecklingsstrategin 2021-2030.